Αρχική σελίδα » Χρήσιμοι σύνδεσμοι » Ευρωπαϊκή Ένωση » Άλλα Όργανα και χρήσιμες διευθύνσεις

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
www.eeas.europa.eu

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
www.eesc.europa.eu

Επιτροπή των Περιφερειών
www.cor.europa.eu

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
www.ecb.int

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
www.eib.org

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
www.efsf.europa.eu

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
www.ombudsman.europa.eu

Συνθήκη της Λισαβώνας
europa.eu/lisbon_treaty/