Αρχική σελίδα » Ομάδες εργασίας

Ομάδες εργασίας

Στο πλαίσιο των ερευνητικών του προγραμμάτων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet ανέλαβε, κατά το διάστημα 2010-13, να καταγράψει τα σημεία κλειδιά ενός ρεαλιστικού «ελληνικού σχεδίου» για την έξοδο από την κρίση που θα μπορούσε να υιοθετήσει η χώρα μας. Καρπός αυτής της προσπάθειας ήταν η Μελέτη «Η έξοδος από την κρίση: Εφαρμόσιμες εναλλακτικές προτάσεις» (Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2014), η οποία επικεντρώθηκε πρωτίστως στις προτεραιότητες και άμεσες ενέργειες ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης, ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι πραγματικές δυνατότητες της χώρας μας.

Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν πως ο τουρισμός, η γεωργία και η ναυτιλία αποτελούν αναμφίβολα ισχυρά όπλα και μάλιστα άμεσης απόδοσης για την έξοδο από την κρίση, αλλά και για την καταπολέμηση της καλπάζουσας ανεργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν και λειτουργούν τρεις Ομάδες Εργασίας στον τομέα του τουρισμού, της αγροτικής ανάπτυξης και της θαλάσσιας πολιτικής της Ελλάδας που αλληλοεξαρτώνται και συνδέονται. Κάθε Ομάδα διαπνέεται από μια προσέγγιση διεπιστημονική και με γνώμονα τις εφαρμόσιμες πολιτικές (policy-oriented) και τις συνέργειες μεταξύ πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων. Στόχος μας είναι η διατύπωση προτάσεων, αλλά και η πρακτική συνεισφορά μέσω των εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων κατάρτισης, προς μια Ελληνική Πολιτική Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης στους τομείς αυτούς, αντλώντας από τη συγκριτική ανάλυση των καλύτερων πολιτικών άλλων κρατών μελών και τη βέλτιστη εφαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα.